Preventiebeleid

Scouting Nederland wil haar leden een fysiek en sociaal veilige omgeving bieden. Het bestuur van Scouting Vught Noord doet er alles aan om dat te bereiken. Bij gesprekken met nieuwe vrijwilligers is het een gespreksonderwerp. Daarnaast heeft Scouting Nederland een gedragscode en bestaat er een stappenplan In Veilige Handen. Binnen de maatregelen in de preventieve sfeer is het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een belangrijk hulpmiddel. De VOG is niet het wondermiddel om grensoverschrijdend gedrag binnen Scouting te voorkomen, maar zorgt er wel voor dat personen die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen, en daardoor bij justitie bekend zijn, niet bij Scouting aan de slag kunnen. 

VOG aanvragen.

Scouting Nederland heeft het aanvragen van een VOG voor alle vrijwilligers verplicht gesteld. Als bestuur SVN verplichten wij dat dus ook voor onze vrijwilligers. In het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland is opgenomen dat een VOG overlegd moet worden voordat kaderleden een functie kunnen uitoefenen. Voor onze groep geldt dus dat iemand een VOG moet kunnen overleggen voordat iemand een functie kan uitoefenen. Deze VOG zal ook door het bestuur aangevraagd moeten worden.

Een VOG voor vrijwilligers binnen Scouting is gratis. In het huishoudelijk reglement is de VOG verplichting opgenomen voor alle vrijwilligers, ongeacht of ze wel of niet direct in aanraking komen met jeugdleden. Dus bij Scouting Vught Noord geldt dit dus voor bestuursleden, organisatoren, leiding en andere vrijwilligers een VOG moet worden aangevraagd. 

Waarvoor wordt een VOG aangevraagd?

Bij de aanvraag van een VOG onderzoekt de overheid of er geen strafbare gedragingen op naam van de aanvrager staan. Als sprake is van strafbare gedragingen, beoordeelt het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) of die relevant zijn voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd. Zo zijn voor het beroep van onderwijzer andere strafbare feiten van belang dan voor de functie van accountant. Bij de aanvraag wordt daarom aangegeven voor welke functie deze wordt aangevraagd en op welke aspecten moet worden getoetst.  

Twee functieaspecten vindt Scouting Nederland voor alle vrijwilligers belangrijk. Dit betreft Informatie en Personen. Daarnaast zijn er twee aspecten die, afhankelijk van de functie,van toepassing kunnen zijn: Geld en Aansturen organisatie. Het eerste zal met name spelen bij penningmeesters en budgetbewakers van organisatieonderdelen en het tweede bij bestuursleden en verantwoordelijken voor organisatieonderdelen. Organisatieonderdelen kunnen bijvoorbeeld speltakken of onderliggende teams van organisaties zijn. 

Bezit de vrijwilliger al een VOG voor een andere functie binnen Scouting? 

In het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland is opgenomen dat bij overstap naar een ander organisatieonderdeel opnieuw een VOG aangevraagd moet worden. Iedere groepsfunctie zal dus voor de vrijwilliger die daar voor het eerst actief wordt, een VOG aan moeten worden aangevraagd.  

Aanvragen van een VOG

Een VOG voor vrijwilligers zal digitaal aangevraagd worden. Het digitaal aanvragen heeft veel voordelen, zowel voor de vrijwilliger als voor de organisatie. De organisatie hoeft geen papieren formulier meer aan de vrijwilliger te overhandigen en de vrijwilliger hoeft niet meer zelf naar het gemeentehuis te gaan om een formulier af te geven. Voor alle partijen is het een besparing van tijd en kosten. Hierdoor is de VOG gratis. 

Hoe wordt een VOG digitaal aangevraagd?

Het bestuur zal de individuele aanvraag starten. Een deel van de aanvraag moet het bestuur invullen en een deel wordt ingevuld door de persoon voor wie de VOG van belang is. De potentiële vrijwilliger moet beschikken over een e-mailadres, een DigiD en dient in een gemeente als ingezetene te staan ingeschreven in Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). De potentiële vrijwilliger moet zijn naam, geboortedatum en e-mailadres beschikbaar stellen aan de organisatie. 

Op het digitale aanvraagformulier zal het bestuur het risicoprofiel en de functieaspecten waarop gescreend moet worden invullen. 

Nadat het bestuur haar deel van de aanvraag heeft afgerond, ontvangt de vrijwilliger een mail van het Ministerie van Veiligheid en Justitie met een link naar een pagina waar het digitale aanvraagformulier klaarstaat. De vrijwilliger kan het formulier bereiken met de DigID gebruikersnaam en -wachtwoord (www.digid.nl).  

De aanvraag wordt na bevestiging door COVOG in behandeling genomen. De vrijwilliger krijgt de VOG thuisgestuurd of ontvangt bericht dat er geen VOG afgegeven kan worden. Dit gaat meestal vrij snel en binnen een week kan een aanvraag afgerond zijn.  

De vrijwilliger zal er voor moeten zorgen dat deze VOG vervolgens bij het bestuur wordt aangeleverd.  

Mocht de VOG niet aangeleverd worden binnen een maand na de aanvraag, dan zal het bestuur contact zoeken met de potentiële vrijwilliger. Dit om te achterhalen of de VOG niet verstrekt is aan de vrijwilliger door justitie, of dat de VOG wel aangevraagd maar niet naar het bestuur opgestuurd is, of dat de VOG-aanvraag niet is ingediend door de vrijwilliger. Er zal dan nogmaals het belang van de VOG uitgelegd worden. Dit zal dan ook worden teruggekoppeld aan het team waar de vrijwilliger aan de slag zou gaan! 

Mocht de VOG niet verstrekt zijn door het ministerie, dan zal de vrijwilliger uitgeschreven worden uit SOL,en kan deze vrijwilliger zich niet inzetten voor Scouting. Dit wordt dan ook aan het team verteld.  

Mocht blijken dat de aanvraag niet afgerond is, dan zal een nieuwe VOG aanvraag gedaan worden.  

Blijft de aanlevering dan nogmaals uit, dan zal de vrijwilliger uitgeschreven worden en kan deze vrijwilliger zich niet meer inzetten voor SVN. Dit zal dan ook worden teruggekoppeld aan het team waar de vrijwilliger aan de slag zou gaan! 

Je krijgt dus slechts één herkansing bij het niet aanvragen van een verklaring omtrent het gedrag! 

Hoe wordt een VOG geregistreerd?

In Scouts Online zal worden geregistreerd welke VOG is afgegeven voor een vrijwilliger. Zodra de VOG door de overheid aan de desbetreffende persoon is toegestuurd, moet deze persoon de (originele!) VOG aan het bestuur van het organisatieonderdeel geven. De secretaris of gegevensbeheerder registreert in Scouts Online vervolgens de juiste VOG. 

De privacywetgeving en het bewaren van de VOG

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid verlangt dat het bestuur de originele VOG inziet en controleert op enkele echtheidskenmerken. Als bestuur kiezen wij er ook voor om deze VOG zelf op te slaan, ondanks dat enkele gegevens op de VOG aangemerkt worden als persoonsgegeven, omdat het noodzakelijk is voor het specifieke doel. 

De VOG zullen wij 3 jaar bewaren gedurende het lidmaatschap als medewerker. Mocht er na 3 jaar weer nieuwe VOG zijn aangevraagd, dan zal de oude VOG worden vernietigd.

Als de medewerker stopt zal de VOG eveneens vernietigd worden.  Mocht de oudmedewerker zich opnieuw voor Scouting Vught Noord willen inzetten, zal opnieuw een VOG aangevraagd moeten worden.